Showing 1 Result(s)
SEO danh mục

SEO danh mục

Để lên TOP các webpage khác nhau (Category, post, page, tag) thì đều cùng chịu sự chi phối của các yếu tố như nhau. Tuy nhiên, tùy từng webpage cụ thể thì một nhóm trọng số này sẽ quan trọng với loại webpage này, một nhóm trọng số khác sẽ gây ảnh hưởng nhiều hơn đến một loại webpage khác. I. Website nào thì SEO danh mục? 1. Đối với site news: Các danh mục mang tính chủ đề, ví dụ như: Thời sự, thể thao, văn hóa, giáo dục…các chủ đề này quá lớn và chung chung. Thực tế, …

Call