Showing 1 Result(s)

4 bước xây dựng thương hiệu cá nhân

Tóm tắt Xác định mục tiêu và giá trị cá nhân: Bắt đầu bằng việc tìm hiểu về mình và những gì bạn muốn đạt được trong tương lai. Xác định những giá trị của bạn và cách bạn muốn được hiểu. Tạo thương hiệu: Sử dụng những thông tin đã tìm được trong bước 1 để tạo ra một thương hiệu cá nhân rõ ràng và định hình. Đảm bảo rằng nó liên quan đến giá trị của bạn và mục tiêu của bạn. Truyền cảm hứng: Sử dụng những công cụ truyền thông xã hội như LinkedIn, Twitter …

Call